HR

Zkušenosti HR ředitele

Text DANIEL SOUKUP

Havel & Partners

Vnímáme jako hodně důležité zaměřit se

na prevenci krizových stavů, jakými mo‑

hou být syndrom vyhoření nebo jiné psy‑

chické obtíže, které se projeví v důsledku

<