CROss-mEdia

PRO VŠECHNY

HlaVNí stagE:

Úvod ke strategii CzeCh News CeNter 2023 | Blesk pod droBNohledem | poločas

sportovNího roku (isport studio, CzeChteam.tv, aj.) | automoBilové redakCe CrossmediálNě | CzeCh video CeNter koNCeNtruje videotvorBu a strategii pod j