PATERO

PŘIKÁZÁNÍ

J a k p ř ipr avit f u n kční ma rke t i ngov ou komuni ka c i ?

Klub MAM

19. března 2020 od 18.00 hodin

Františka Křížka 1, Praha 7

Zakladatel a Managing Director proslulých Lionhearted René Jež ukáže,

čím se inspirovat a jak připravit efektivní marketingovou komunikaci

pro vaši značku. Data a nejlepší tipy z praxe z největší světové databáze

marketingových studií a výzkumů WARC představí jako patero přikázání.

Po zván í red akce M AM d ále p ř ijali:

Pavel Galík

St rat egy & Dig it al D ir ector, Om nicom Med ia Gr oup

L adislav B áča

Direct o r of B ran d & Mar k eting C om m unication, T-Mob ile

M art in Ch arvát

Creat ive Dir ector & Par tner, H aze

Vstupenky již v prodeji na www.fmfocus.cz