FORUM MEDIA

„Passiontainment“: nový

prostor pro efektivitu

Text TEREZA BÁČOVÁ

Mediaplus Prague

své panely dat, které dodají informace o individuálních postojích a hodnotách zákazníků,

jejich životních motivacích, zájmech. Na tomto základ�