HRDINOVÉ,

VLÁDCI A ŠAŠCI

Maj í i nfl uen ce ři ta k o vý vl i v, v j a k ý

zadava te l é do u fa j í ?

Klub MAM

24. dubna 2019 od 17.30 hodin

Františka Křížka 1, Praha 7

Co influencer marketing přinese značkám

a jaký je jeho skutečný vliv? A jak moc pomáhá

navoněná každodennost prodejním číslům?

Pozván í red akce M AM p ř ijali:

D avi d Růžička, p ar tner, Get Boost

Z u zana Kad l e č k o vá, social m ed ia m anažer ka, C oca -C ola

Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR, FSV UK

H a na Vá vro vá, account d ir ector, The H iv e

a mo žná p ř ijd e i influencer

Vstupenky na www.fmfocus.cz